top of page
Direct Mailer Fall 2022 (4).png

Pab tiv thaiv koj thiab koj tsev neeg los ntawm kev cheem kom txhob kis tus kab mob COVID-19. Txhaj tshuaj kom ncav caij nyoog, kuaj thiab raws cov kev ceev faj thaum koj muaj mob.

Yog xav paub ntxiv hais txog Winnebago County Chav Saib Xyuas Kev Noj Qab Haus Huv thiab lwm yam ntaub ntawv peb muaj no, thov mus saib rau ntawm www.winnebagopublichealth.org.

Kuaj Tus Kab Mob

Yog koj tsis xis neej.

Yog koj tau nyob ti tus neeg muaj tus kab mob COVID-19, kuaj li ntawm 5 hnub tom qab koj nyob ti nws.

Ua ntej mus koom tej xwm txheej.

Nrhiav pob khoom siv kuaj mob:

Nrhiav qhov chaw kuaj hauv zos:

Txhaj Tshuaj Kom Ncav Caij

Txhaj txhua koob tshuaj uas xub muaj

Txhaj koob tov ntxiv (booster) yog tsim nyog

Txhaj cov tshuaj COVID kom ncav caij nyoog

+

=

Koob tshuaj yuav tiv thaiv koj kom txhob mob hnyav los yog txhob tas sim neej vim tus kab mob COVID-19.

Muaj koob tshuaj tov ntxiv tshiab lawm. Nws yuav tiv thaiv tus kab mob xub thawj muaj thiab tus kab mob hlav tshiab hu ua Omicron. 

Tsis tau lig rau koj pib mus txhaj tshuaj COVID-19. Nias nov mus nrhiav qhov chaw txhaj tshuaj nyob ze koj. 

Txhawb nqa los ntawm:

adrc_of_wi_logoofof-winnebago-county.png

Yog koj muaj lus nug hais txog kev laus los sis nyob nrog kev tsis taus, hu xov tooj rau ADRC ntawm 877-886-2372 los yog mus saib ntawm https://www.co.winnebago.wi.us/aging-and-disability-resource-center-winnebago-county.

bottom of page