HMOOB

Chaw Cia Li Mus Tsis Tas Teem Caij Hauv Sunnyview:

Sunnyview Expo Center

500 E. County Rd Y

Oshkosh, WI 54901

 

Cia Li Mus Tsis Tas Teem Caij Hnub Wednesday (Walk-In)

1:00 tav su - 6:00 tsaus ntuj txhua hnub Wednesday thaum lub 5 Hlis Ntuj!

Tsis tas teem caij. Qhib rau txhua tus neeg muaj hnub nyug 18 xyoo rov sauv.

Koob tshuaj txhaj 1 zaug hu ua Johnson & Johnson/Janssen, (nyob ntawm muaj tshuaj txaus) 

 

Koob tshuaj txhaj tiv thaiv tus kab mob COVID-19 uas muaj ntawm qhov chaw no yog txhaj dawb xwb. Tsis tas muaj insurance kuaj mob thiab yuav tsis them nyiaj.

 
COV TSHUAJ TIV THAIV KAB MOB COVID-19 

Tam sim no muaj 3 koob tshuaj tiv thaiv tus kab mob COVID-19 nyob rau hauv teb chaws Meskas no thiab muaj lwm koob tshuaj uas tseem ua tsis tau tiav.  Koob tshuaj hu ua Pfizer thiab Moderna, yuav tsum txhaj 2 koob thiab koob tshuaj hu ua Johnson & Johnson (lub npe kuj hu ua Janssen thiab) tsuas txhaj 1 koob xwb. Txhua koob tshuaj muaj siv yuav nyab xeeb thiab tiv thaiv tau tus kab mob SARS-CoV-2 uas yog tus kab mob tsim muaj COVID-19. 

Cov tshuaj no yog txhaj dawb rau sawv daws, txawm koj muaj insurance kuaj mob los tsis muaj. Ib co chaw txhaj tshuaj yuav nug txog koj cov insurance kuaj mob, tabsis lawv yuav tsis kom koj them nyiaj rau lub sijhawm teem tseg los yog rau koob tshuaj. 

 

Koj tsis tas muaj ntaub ntawv ua pov thawj qhia koj qhov chaw nyob thiab tsis tas yuav muaj daim ID. Yuav tsis muaj txwv tsis pub txhaj tshuaj ntawm cov chaw txhaj tshuaj no rau txhua tus neeg nyob, ua haujlwm los yog kawm ntawv hauv lub xeev Wisconsin. 

 

Yog muaj lus nug hais txog koob tshuaj txhaj tiv thaiv tus kab mob COVID-19 los yog xav tau kev pab teem caij mus txhaj tshuaj, no hu xov tooj rau 844-684-1064 (hu dawb xwb).