top of page

HMOOB

KOOB TSHUAJ COVID-19 

Muaj 3 koob tshuaj txhaj los tiv thaiv tus kab mob COVID-19 nyob rau hauv teb chaws Meskas:

- Pfizer: txhaj 2 koob tshuaj kom sib nrug li 3 lub vas thiv (21 hnub), muaj koob tshuaj txhab ntxiv thiab

- Moderna: txhaj 2 koob tshuaj kom sib nrug li 4 lub vas thiv (28 hnub), muaj koob tshuaj txhab ntxiv thiab

- Johnson & Johnson: 1 koob tshuaj

Txhua koob tshuaj txhaj no zoo nyab xeeb thiab tiv thaiv tau tus kab mob SARS-CoV-2, uas yog tus kab mob COVID-19. Koob tshuaj Pfizer thiab Moderna tau kev tso cai siv los ntawm FDA lawm.

 

Koob tshuaj Covid-19 yog txhaj dawb rau sawv daws xwb, txawm koj muaj insurance kuaj mob los tsis muaj. Qee tus neeg txhaj tshuaj yuav nug seb koj puas muaj insurance kuaj mob, tabsis lawv yuav tsis hais kom koj them nyiaj rau lub caij teem tseg los yog koob tshuaj. 

 

Koj tsis tas yuav qhia koj qhov chaw nyob los yog muaj daim ID. Yuav tsis muaj txwv ib tug neeg twg uas nyob, ua haujlwm los yog kawm ntawv nyob hauv Wisconsin tsis pub txhaj tshuaj ntawm cov chaw txhaj tshuaj.

 

Yog koj muaj lus nug txog koob tshuaj COVID-19 los yog xav tau kev pab teem caij mus txhaj tshuaj, hu xov tooj rau 844-684-1064 (hu dawb).

 

Cia Li Mus Txhua hnub Wednesday ntawm Sunnyview Expo Center 

3:00 - 6:00 tsaus ntuj txhua hnub Wednesday

Tsis tas teem caij li. Cov tshuaj txhaj tiv thaiv kab mob npaws uas tsis ciaj sia nws muaj rau txhua leej txhua tus thiab laus tshaj ntawd.

Muab cov tshuaj tiv thaiv Pfizer thiab Moderna!

 

Chaw nyob yog Sunnyview Expo Center:

500 E. County Rd Y

Oshkosh, WI 54901

 

Cov koob tshuaj COVID-19 nyob ntawm qhov chaw txhaj tshuaj no yog txhaj dawb xwb.  Tsis tas muaj insurance kuaj mob los yog them nyiaj.

bottom of page